มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือกลุ่มทรู ผนึกกำลังเครือข่าย เปิดค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และนายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศูนย์ปฏิบัติการนางนอน) ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชน “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” เป็นเพียง 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์ภายใต้มิติงานด้านการศึกษา ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยมียุทธศาสตร์ 3 สำคัญ ปกป้องรักษาป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์สัตว์ป่า สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน เเละ สร้างชุมชนที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเครือซีพี อย่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายภาครัฐ อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่โรงเรียน ครอบครัว ตลอดจนชุมชน สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กวางผา) รวมทั้งระบบนิเวศของ อ.อมก๋อย การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า โดยในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถเข้าถึงเยาวชนกว่า 50 คน ใน 3 ตำบล ของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นแหล่งชุมชนมีวิถีชาติพันธุ์ที่หลากหลายมาอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำสำคัญ และยังนับเป็นพื้นที่ป่าสงวนขนาดกว่า 1 ล้านไร่ ของประเทศไทย ดังนั้น มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญการปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ อีกทั้งยังมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ต่างๆจากทรูปลูกปัญญา เข้ามาพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายพื้นที่โอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ผ่าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ เสาสัญญาณอินเทอร์เน็ต สื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น เติมเต็มให้โรงเรียน คุณครู และนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ น้อง ๆ ยังจะได้รับความรู้ ที่ทรูออกแบบพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ โดยบูรณาการ ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่อมก๋อย ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กวางผา ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน และมีพื้นที่อาศัยอยู่ในป่าอมก๋อย ตลอดจนความรู้ในการอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน การมีทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล ซึ่งค่ายนี้จะไม่จบแค่ 3 วันนี้ เท่านั้น เรายังวางแผนที่จะสนับสนุนน้อง ๆ ที่จบจากค่ายนี้ โดยสามารถนำเสนอโครงงานทั้งด้านการอนุรักษ์ ควบคู่กับการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ในครั้งนี้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำในการเผยแพร่ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ใน อ.อมก๋อย รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์มุมมองของเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน และมีการเพิ่มเติมเสริมทักษะชีวิตเพื่อรับมือกับสังคมดิจิทัล มีความรู้ เท่าทันรูปแบบภัยคุกคามในโลกออนไลน์ ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำหรับค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และวิทยากรจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์มุมมองของเยาวชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน ผ่านหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เรื่องคุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เยาวชนได้เรียนรู้ประโยชน์ของป่าอมก๋อย ห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนสัตว์ป่าอย่างกวางผา และได้ร่วมสร้างกรงกวางผา ผ่านกิจกรรม “การอนุรักษ์สัตว์ปาอย่างมีส่วนร่วม” อีกด้วย เรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” เยาวชนได้เรียนรู้การปลูกพืชที่เหมาะสม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมีรายได้ให้ครัวเรือน และเรื่อง รู้ทันโลกออนไลน์ ทำอย่างไรไม่ตกเป็นเหยื่อ สนับสนุนเนื้อหาโดย กสทช. ซึ่งมีเยาวชนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเกียน โรงเรียนบ้านยางครก โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง โรงเรียนบ้านมูเซอ และโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก จาก 3 ตำบล ได้แก่ ต.นาเกียน ต.ยางเปียง และ ต.ม่อนจอง ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมูลนิธิฯ และกลุ่มภาคีเครือข่าย มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวฯ จะสามารถจุดประกายเรื่องราวดีงาม สร้างเยาวชนผู้นำ และมีจิตอาสา เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าให้อยู่คู่กับ อ.อมก๋อย ได้อย่างสมดุล พร้อมทั้ง ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับเพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเอง และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างยั่งยืน