มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็กและพ่อแม่ในครอบครัวอุปการะฯ จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ปลูกรัก สานสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม “ปลูกรัก สานสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม” แก่เด็กและครอบครัวในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ปัจจุบันมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ มาเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ มีเด็กอุปการะทั้งสิ้น 358 คน ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 63 คน กลับสู่ครอบครัวเดิม 215 คน ไปเป็นบุตรบุญธรรมทั้งครอบครัวชาวไทยและต่างชาติ 54 คน กลับไปอยู่สถานสงเคราะห์ 17 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 5 คน โรงเรียนนายสิบทหารบก 1 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม “ปลูกรัก สานสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างเด็กกับครอบครัวอุปการะฯ และถือเป็นโอกาสอันดีที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ครอบครัวอุปการะใหม่ ปี 2566 จำนวน 8 ครอบครัว ได้เข้ารับอุปการะเด็ก ๆ จาก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 4 คน และ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 4 คน รวม 8 คน เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยในครอบครัว เกิดช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนาน สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดสนิทสนม จนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กและครอบครัวอุปการะฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน

นอกจากนี้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กโต อายุระหว่าง 16-18 ปี ได้มีส่วนร่วมในการดูแลน้อง ๆ ในโครงการ และเป็นพี่เลี้ยง ในการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่อุปการะ เกิดการเรียนรู้ และรู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อในอนาคตเด็ก ๆ เหล่านี้จะเติบโตไปเป็นเยาวชนพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเอง และแบ่งเบาภาระของของครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต