“แสงธรรมนำทาง ธรรมะนำสติ” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความกตัญญู ให้กับเยาวชนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ก้าวสู่ประตูธรรม

การบวชสามเณร…ก้าวสำคัญของเยาวชนชาวพุทธ ในการศึกษาหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ปลูกฝังความเป็นคนดี รู้จักความกตัญญูกตเวที พร้อมเติบโตเป็นคนดีและเก่งของสังคม

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทขอนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ดี ๆ ของน้องโอม (ธนพัฒน์ ลากุลเพีย) และน้องกิจ (สุภกร หาจัตุรัส) อดีตสามเณรและเยาวชนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กับการเข้าร่วมบรรพชาสามเณรในช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมา ทั้งสองเล่าด้วยน้ำเสียงที่สดใสว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับการบวชสามเณรครั้งแรก ซึ่งเป็นการบวชครั้งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุพการีได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูก

ก้าวแรกสู่ประตูธรรม…ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ตลอดระยะเวลาในการบวชเณร บรรดาสามเณรต่างได้ฝึกปฏิบัติจิตให้สงบนิ่ง มีสมาธิ และมีสติ ด้วยการสวดมนต์ เดินจงกรม และนั่งสมาธิ ฝึกปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ตื่นนอนในช่วงเช้า หลังทำวัตรเช้า ฉันเพล และทำวัตรเย็น รวม 4 ครั้งต่อวัน ตลอดจนการฝึกให้มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อย่างเช่น การทำความสะอาดลานวัด การขนทราย เพื่อสร้างเจดีย์ทราย เป็นต้น

“ในช่วงแรก ๆ ก็มีเบื่อบ้าง พูดคุยกันบ้างระหว่างฝึกปฏิบัติธรรม แต่เข้าสู่วันที่ 3 ของการบวช ทุกคนเริ่มปรับตัวได้ดี มีสมาธิและมีสติมากขึ้น และการฝึกปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำตลอดระยะเวลาในการบวช ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ทำให้เรามีสติและสมาธิอยู่กับตัวเองตลอดเวลา เพื่อน ๆ มีความรับผิดชอบมากขึ้น” คำบอกเล่าจากประสบการณ์การบวชครั้งแรกของน้องโอม

”แสงธรรมนำทาง ธรรมะนำสติ” บทสรุปของการบวชสามเณรครั้งนี้…

“ก่อนจะทำอะไรก็ตาม ก็ควรคิดก่อนทำเสมอ” ธรรมะนำสติ ข้อคิดดี ๆ จากพระครูวัชรสุวรรณาทร ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง จ.เพชรบุรี ที่น้องกิจนำมาปฏิบัติตาม เพื่อเดินตามเส้นทางฝันสู่อาชีพทหารและนักปั่นจักรยานในอนาคต

น้องกิจ บอกเล่าด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่า การบวชสามเณรครั้งนี้ทำให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เข้าใจในตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น การมีสติปัญญาอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เราคิดก่อนลงมือทำ และการมีสติสามารถลดอารมณ์ร้อนให้เย็นลงได้อย่างชัดเจน

ทางด้านน้องโอมบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนผ่านข้อคิดดี ๆ ไว้ว่า “การมีสมาธิ และสติปัญญาตลอดเวลา สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้” เมื่อเจอกับปัญหา การมีสติ สมาธิ และปัญญา จะทำให้เราคิดหาวิธีแก้ปัญหานั้นได้ และการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดี ๆ ที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิตในหอพักได้ง่าย ๆ

น้องโอมอธิบายเสริมว่า หากนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ที่หอพักได้แล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้กับโลกภายนอกได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง มองโลกในแง่ดี ใจเย็น ก็สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย รวมถึงการฝึกสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีสมาธิก็ย่อมทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

ทั้งสองได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดี อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้กับรุ่นน้องในปีถัด ๆ ไป เพราะธรรมะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ และนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนเอง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และปัญญา เติบโตเป็นคนดี คนเก่งที่มีคุณภาพของประเทศและสังคมต่อไป