มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จัดปฐมนิเทศ รุ่น 9 ในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล สร้างโอกาสทางอาชีพให้เยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่น 9 จำนวน 10 คน ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยมี คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และให้ข้อคิดในการใช้โอกาสที่ได้รับทุนฝึกวิชาชีพจากมูลนิธิฯ ด้วยการตั้งใจเรียนรู้ มีระเบียบวินัย ต่อยอดอาชีพในสายงานบริบาล เช่น เรียนเสริมในด้านที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เป็นต้น ที่สำคัญ งานดูแลผู้สูงอายุเป็นงานที่มีคุณค่า เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สร้างบ้านเมืองในอดีต จึงควรดูแลผู้สูงอายุด้วยความกตัญญูและยกย่อง ซึ่งน้องๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความดี คือ การเป็นคนดี เป็นพลเมืองดี และประกอบสัมมาอาชีพดี ตามเป้าหมายเจตนารมย์ของมูลนิธิฯในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเอง ครอบครัว และเผื่อแผ่ให้กับสังคมได้

พร้อมกันนี้ อาจารย์อรนันท์ อุดมภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล ร่วมให้โอวาทแก่นักเรียน และกล่าวถึงความป็นมาของโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 9 นี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งล้วนมีความสนใจและมองเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

โดยหลังจากนี้ จะเข้าสู่กระบวนการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล โดยปรับรูปแบบการอบรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 (Social Distancing) ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง ผ่านห้องเรียนออนไลน์ในกลุ่มเฟซบุ๊คของโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล และฝึกปฏิบัติ 220 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุม 9 เรื่อง ได่แก่ (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (2) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (3) การดูแลผู้สูงอายุ (4) การประเมนภาวะวิกฤตการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ (5) กลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (6) แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (7) การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษา,คอมพิวเตอร์ (8) การฝึกภาคปฏิบัติ และ (9) การวัดผลและประเมินผลการอบรม ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นหนึ่งในโครงการหลักในแผนงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดำเนินการ ซึ่งได้มีส่วนสร้างโอกาส และส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วกว่า 80 คน