มูลนิธิฯ เปิดเผยเรื่องราวดีๆ ความมีน้ำใจและการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ในโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล

การทำงานเพื่อสังคม เหล่าทีมงานต้องมี “จิตสาธารณะ” ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ควบคู่ไปกับหลักการวางแผนและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

คุณดาเรศ สุทธิรักษ์ ผู้บริหารโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล เล่าว่า ทุกครั้งที่เราได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ การทำงานเราต้องมีแผนและยุทธศาสตร์ที่จะต้องเป็นธงให้เราไปให้ถึงเป้าหมาย โดยโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล ที่เป็นโครงการนำร่องเพื่อแสดงความกตัญญูและยกย่องผู้สูงวัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ชุมชน และอยู่ในสภาวะยากลำบาก ซึ่งกว่าที่เราจะได้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด บางครั้งการตัดสินใจก็เข้าทำนองรักพี่เสียดายน้อง แต่ทุกอย่างก็ต้องปฎิบัติตามกฏ เพราะการมีกฏกติกาจะทำให้เราไม่หลงทาง และจะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้งานเพื่อสังคมอย่างโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล ก็ยังต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นกองหนุนในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากอบต. โรงเรียนป่าแดงวิทยา และกลุ่มธุรกิจในพื้นที่ ในการเข้าไปช่วยมอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพรายเดือนแก่ผู้สูงวัยในชุมชน

โดยมี คุณประดิษฐ์ แจ่มบาล ผู้จัดการโรงงานชำแหละและตัดแต่งสุกร จังหวัดเชียงราย ที่รับผิดชอบเบิกเงินจากบัญชีธนาคารโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้สูงวัยในทุกๆเดือน ซึ่งมีสักขีพยานในการรับมอบเงิน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม พระอาจารย์สุจินต์ กัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพาน นางอัญชลี ไก่งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดง และนายธีระศักดิ์ จันทร์กันธรรม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นอกจากนี้ คุณประดิษฐ์ แจ่มบาล ยังมีจิตใจเอื้ออารี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัย อยู่เป็นประจำด้วย มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณแทนผู้สูงอายุทุกท่าน และขอเป็นตัวแทนทีมงานขอบคุณคำสอนของท่านประธานอาวุโสที่ต้องการให้ทำงานร่วมกัน (synergy) รวมพลังกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ประเทศชาติ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน

โดย คุณดาเรศ สุทธิรักษ์

######