มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เผย “เส้นทาง..กว่าจะมาเป็นอาหารกลางวันของหนู” ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยเข้าร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เข้าไปสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ อุปกรณ์กรงตับพร้อมรางอาหาร พันธุ์ไก่ไข่ 100 ตัว และอาหารไก่ตลอดรุ่น (รุ่นแรก) ตลอดจนได้รับการถ่ายทอด อบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการให้มีเงินกองทุนหมุนเวียนในโครงการฯ เลี้ยงไก่รุ่นต่อไป ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนฯ ได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ มาแล้ว 4 รุ่น

สำหรับกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ นอกจากนำผลผลิตไข่ไก่ เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันผ่านสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วนั้น ยังได้จำหน่ายให้กับชุมชนในราคาไม่แพงและได้รับประทานไข่ไก่สดอีกด้วย

นอกจากนี้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ยังทำให้โรงเรียนได้สอนทักษะด้านอาชีพอื่นๆ เช่น การทำแปลงผัก ปลูกผักสวนครัว การทำนา เพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งผลผลิตที่ได้ทั้งหมดรวมทั้งไข่ไก่ จะถูกนำไปขายผ่านสหกรณ์ และนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันนักเรียนต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดหลักสูตร “หนูน้อยแก้มใส Thai School Lunch” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเรียนรู้การจัดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรม และนำมาสอนน้อง ๆ รุ่นถัดต่อไป

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จึงทำให้ได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นระดับเพชรด้านโภชนาการ” และยังเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น จากการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก อีกด้วย

ขอขอบคุณคลิปวีดิโอจาก : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย

######