26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สืบสานพระราชดำริ สนับสนุนและส่งเสริมการปลูก “ป่านศรนารายณ์” ให้กับกลุ่มเกษตรกรขยายธุรกิจป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนับสนุนและส่งเสริมการปลูก “ป่านศรนารายณ์” พืชเศรษฐกิจ ให้กับกลุ่มเกษตรกรขยายธุรกิจป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในโครงการ “ตามพระราชประสงค์หุบกะพง” เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูกป่านศรนารายณ์ทดแทนแปลงเดิม การบริหารจัดการแปลงปลูกเพื่อรักษาระดับผลผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ให้คงที่ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ให้คงมาตรฐานสินค้าโอทอป (OTOP) รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน