มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่าย Desigh thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากพื้นฐานความสนใจ สู่ไอเดียเชิงธุรกิจ ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่าย Design thinking แก่เด็กและเยาวชนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์จากพื้นฐานความสนใจ สู่ไอเดียเชิงธุรกิจ โดยมีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 55 คน ประกอบด้วย นักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น 19 – 21 จำนวน 31 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. , และ ปวส. รุ่น 15 – 18 จำนวน 24 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จ.เพชรบุรี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี คุณพีรชัย อัศดาชาตรีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านค้นหาตัวตนและ design thinking จาก IdeaGen & Co. มาเป็นวิยากร อบรมในหลักสูตร Design thinking โดยกิจกรรมภายในหลักสูตรจะเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์อันเกิดจากสิ่งที่ตนเองสนใจ ผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้ การค้นหาตัวตน เพื่อสำรวจความชอบของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน, จับกลุ่มสร้างธุรกิจ 5 กิจการ ได้แก่ ร้านอาหาร, รถบริการ, ฟาร์ม, แอพพลิเคชัน, และศูนย์สุขภาพ, ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า, สร้างสรรค์ไอเดียเชิงธุรกิจ, และนำเสนอกิจการสร้างสรรค์

นายจักรชัย ไม้พลอง ตัวแทนนักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า

“ค่ายนี้ทำให้ได้เรียนรู้และค้นพบความชอบเกี่ยวกับตัวเองว่า เราชอบอะไร ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพหรือการเรียนต่อ และยังให้เรามีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจ วางแผนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และออกแบบธุรกิจของเราให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เป็นค่ายที่ดีมากครับ และในอนาคตอยากให้มีค่ายแนะแนวทางการศึกษาต่อด้วยครับ เพื่อเพื่อนๆ และน้องๆ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต”

นายณัฐพงศ์ หัสดง ตัวแทนนักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า

“ผมคิดว่าค่ายนี้ให้ความรู้ที่ไม่เหมือนค่ายอื่นๆ และได้ใช้ความคิด การวิเคราะห์ที่เยอะมากๆ ครับ ทำให้เราได้รู้จักตนเองมากขึ้น ประทับใจในกิจกรรมการออกแบบกิจการ และการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพราะรู้สึกเหมือนได้ลงมือทำ เป็นผู้คุมกิจการจริงๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกแบบกิจการ และเรียนรู้วิธีการจัดการ การหารายได้ และการจะทำอย่างไรให้กิจการรุ่งเรือง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช้ในอนาคตได้เลยครับ ขอบคุณครับ”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ มาโดยตลอด โดยการจัดค่าย Design thinking ในครั้งนี้เป็นการจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ การทำความรู้จักและเข้าใจความชอบของตนเอง ตลอดจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ นำไปต่อยอดในการเลือกสายการเรียน หรือสายงานต่อไปในอนาคต มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะสามารถสานต่อความฝันของตนให้กลายเป็นจริง และเป็นฟันเฟืองอันสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติต่อไป