มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และเครือซีพี จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมโดลในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ มุ่งสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และเครือซีพี จัดอบรมองค์ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล ในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ ผ่าน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน ความหมายของระบบธุรกิจเกษตรเเละการจัดการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจเกษตร และความรู้พื้นฐานของการใช้แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจชุมชนผ่านโมเดลธุรกิจ 5 รูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจไก่ไข่เพื่อจำหน่ายไข่คุณภาพสำหรับชุมชน มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกิมจู ไก่ประดู่หางดำ และการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ส่งเสริม 7 อาชีพ 7 รายได้ อาทิ การเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักและไม้ผล สร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และขยายผลความสำเร็จสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมโดล” ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ทั้งนี้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่