มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ เจียไต๋ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเก็บพืชมูลค่าสูง “ฟักทองมินิบอล” แก่เกษตรกรบ้านทุ่งจำเริง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนองค์ความรู้การเก็บผลผลิตพืชมูลค่าสูง “ฟักทองมินิบอล” ของเกษตกรกรบ้านทุ่งจำเริง ในพื้นที่ของ “นายสมชัย เพียงขวัญหทัย” ซึ่งถือเป็นแปลงเกษตรตัวอย่างที่มีผลผลิตรุ่นแรก เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธีในรอบถัดไป และสามารถคัดแยกคุณภาพผลผลิตฟักทองมินิบอลตามหลักเกณฑ์ของเจียไต๋ด้วยตนเองได้ ณ บ้านทุ่งจำเริง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นอกจากนั้นมีการสาธิตเชิงปฎิบัติการวิธีการเก็บเกี่ยวฟักทองมินิบอลแบบถูกวิธี และวิธีการคัดแยกคุณภาพผลผลิตของฟักทองมินิบอลออกเป็น 2 เกรด และแต่ละเกรดแบ่งออกเป็น 5 ขนาด ได้แก่ MINI S M L และ XL โดยกลุ่มธุรกิจเครือซีพี โดยบริษัท ซีที เฟรซ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการรับซื้อผลผลิตฟักทองมินิบอล

คุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า มูลนิธิฯ สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชมูลค่าสูง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนำร่องสนับสนุนปลูกฟักทองคางคก และฟักทองมินิบอล เพื่อยกระดับอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ถือเป็นหนึ่งในมิติงานในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” ในการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนการลดพื้นที่เพาะปลูกการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร ทำน้อยแต่ได้มาก สนับสนุนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีเป้าหมายใหญ่สำคัญคือ ปกป้องรักษาป่าต้นน้ำ พร้อมกับสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน