มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หนุนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันเด็กกำพร้าให้มีครอบครัวอุปถัมภ์

19 พ.ค. 66  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชูโมเดลโครงการครอบครัวอุปการะ ในชุมชนวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คุณอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน พัฒนาและยกระดับโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมถึงความสำคัญของการดูแลเด็กในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเด็กเปราะบางให้ได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งสร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ คนดี พลเมืองดี อาชีพดี สิ่งแวดล้อมดี โดยโครงการครอบครัวอุปการะ ในชุมชนวัฒนธรรม เป็นหนึ่งภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ต้นแบบในการรับเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาอยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปการะ อบรมบ่มเพาะ ให้ความรักความอบอุ่นแบบครอบครัว เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม ได้รับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพ ตลอดจนมีอาชีพเลี้ยงชีพอย่างมั่นคง

ทั้งนี้โครงการอุปการะฯ รับเด็กกำพร้าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เข้ามาอยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปการะ ให้ความรักความอบอุ่น ฟูมฟักเลี้ยงดู ให้ได้รับการศึกษาจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี ซึ่งเด็กบางรายใช้เวลาในการดูแลต่อเนื่องเฉลี่ย 17 – 18 ปี ปัจจุบันมีเด็กอุปการะสะสมอยู่ในโครงการฯ ทั้งหมด 358 คน จบการศึกษาแล้ว 9 คน อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล – อุดมศึกษา 63 คน กลับสู่ครอบครัวเดิม 215 คน กลับสถานสงเคราะห์ 17 คน และไปเป็นบุตรบุญธรรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 54 คน

จากการดำเนินโครงการฯ กว่า 20 ปี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเด็กกำพร้าจากเดิม 63 คน เป็น 100 คน และขยายผลความสำเร็จไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่า ด้วยการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป