มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชูโมเดล “โครงการกตัญญูและศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างค่านิยม”ความกตัญญู” ยกย่อง และสร้างสุขผู้สูงวัยให้มีสุขภาพที่ดี

จากนโยบายของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มีดำริให้ทุกกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การริเริ่ม โครงการซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัยตั้งแต่ปี 2554 มูลนิธิฯ จึงนำมาขยายผลในพื้นที่ห่างไกล และร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัย

โดยขยายผลสู่พื้นที่ห่างไกลใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดเชียงราย สำหรับผู้สูงอายุที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมมาอย่างยาวนาน โดยเน้นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้ได้รับการดูแลจำนวน 20 ราย ตลอดจนติดตามความเป็นอยู่และเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุพร้อมให้กำลังใจตลอดทุกเดือนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้เข้าดูแลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในโครงการฯ และมอบเงินดำรงชีพให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมพูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ทีมงานมูลนิธิฯ ได้รับความรัก ความห่วงใยและข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตจากผู้สูงอายุที่มอบให้กลับมาอีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวฯ ยังมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาสร้างความมีน้ำใจและการรู้จักแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือ ร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตนเอง เกิดพันธมิตรความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์การเอกชนในการร่วมดูแลผู้สูงอายุสร้างคุณภาพชีวิต และร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการกตัญญูและศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย #สังคมผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ