ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงพื้นที่อีสานใต้ ประเมินศักยภาพ รร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันฯ เพื่อรักษาประสิทธิภาพโครงการให้อยู่ในมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 มค.64 ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดย พฤหัส คันศร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคอีสาน-ตะวันออก ได้ลงพื้นที่อีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินศักยภาพโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนกับมูลนิธิฯ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่ตั้งโครงการ บุคลากรดูแลโครงการ กลุ่มนักเรียนร่วมเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการก่อนที่จะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในรอบปีงบประมาณ 2564 ของมูลนิธิฯ เพื่อให้มั่นใจว่า แต่ละโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิฯ จะสามารถบริหารจัดการโครงการร่วมกับมูลนิธิฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ทีมงานของมูลนิธิฯ ยังได้เข้าสำรวจโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แต่เดิม ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาประสิทธิภาพโครงการให้อยู่ในมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง