ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเรียนรู้ดูงาน “Kubota Smart Farm ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต”

นอกจากการอบรมพัฒนาทีมงานฯให้มีความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ในการทำงานในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ทีมงานฯยังเรียนรู้ดูงานเพื่อนำมาพัฒนาโครงการที่มูลนิธิฯทำในโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานมูลนิธิฯนำโดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ เยี่ยมชม “Kubota Smart Farm ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” ของบ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านบึง จังหวัดชลบุรีที่นำเสนอแนวคิด วิธีการทำเกษตรแบบแม่นยำ ทั้งการใช้ IOT D rone ฯลฯ