ทีมงานครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมอบรม “การสร้างความรัก ความอบอุ่น และสร้างความมั่นคง ทางจิตใจอย่างถาวร” โดย Care for Children จาก UK

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งทีมงานโครงการครอบครัวอุปการะฯ โดย คุณวราภรณ์ คิดดี และคุณไกรวิทย์ สิบรัมย์ เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง “การสร้างความรัก ความอบอุ่น และสร้างความมั่นคง ทางจิตใจอย่างถาวร” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Care for Children จากประเทศอังกฤษ

โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับ Care for Children และกรมกิจการเด็ก ตลอดจนสหทัยมูลนิธิ จัดอบรมความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงาน ประจำปี เพื่อร่วมกันทำงาน “โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม” อย่างมีความรู้มีทักษะมีทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องรองรับ เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวทางที่เรียกว่า “การสร้างความรัก ความอบอุ่น และสร้างความมั่นคง ทางจิตใจอย่างถาวร หรือ Secure -based Approach” ซึ่ง ทีมงาน Care for Children จากประเทศอังกฤษมีประสบการณ์การทำงานเรื่องดังกล่าวมากว่า 90 ปี และ เข้ามาทำงานในไทยกว่า 30 ปี

ซึ่งความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ จะได้นำมาปรับใช้ในงานของโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ที่รับเด็กจากสถานสงเคราะห์ฯ มาอยู่กับครอบครัวอุปการะ เพื่อให้ได้รับการดูแลเติบโตในบรรยากาศครอบครัว พร้อมมีกิจกรรมเสริมความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง

ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีครอบครัวเกษตรที่มีจิตสาธารณะ ใจอาสาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และผ่านการประเมิน ปัจจุบันเป็นครอบครัวเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และขยายสู่พื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย รวมเด็กที่อยู่ในโครงการที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จำนวน 338 คน