มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผนึกกำลังสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งเตรียมปั้น”นักบริบาล” รองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพที่มั่นคง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเตรียมพร้อมบุคลากรดูแลผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ

นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ของมูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน รวมทั้งร่วมคัดเลือกและติดตามพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการมุ่งสร้างค่านิยม “ความกตัญญู ยกย่องผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพที่ดี” โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ของมูลนิธิฯ มีการมอบทุนฝึกอาชีพด้านการบริบาล ปีละ 100 คนแก่ผู้ที่ขาดโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีอาชีพทางเลือกที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูแลตัวเองและครอบครัวได้ นับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯแล้วทั้งสิ้น 154 คน และประกอบอาชีพอยู่ในสายงานการบริบาลทั่วประเทศ โดยได้รับใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ที่รับทุนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที นายจอมกิตติ กล่าว

ทางด้าน นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ที่มีการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง” เกิดจากการได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เล็งเห็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในไทย ซึ่งมีระบบบริการสาธารณสุขรวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันรวมถึงอนาคต โดยผู้สูงอายุดังกล่าวฯ มีจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาด้านสุขภาพและมีภาวะพึ่งพิง ดังนั้นการดำเนินโครงการของทั้ง 2 หน่วยงาน จึงมีความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านการบริบาลที่จะมาช่วยดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตที่ดีและมีความสุข จากการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานด้วยหลัก ความมีเมตตา กรุณา จริงใจ ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องมีใจรักในอาชีพนักบริบาล

###