มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมหารือความร่วมมือ PAT-PIM สถาบันการศึกษาในกลุ่มซีพีออลล์ยกระดับการศึกษา เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน เกษตรกร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ทีมคณะผู้บริหารมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธ์ุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักประสานกิจการสัมพันธ์และกรรมการเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เข้าพบ คุณวิเชียร เนียมน้อมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้บริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพูดคุยและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทั้ง2หน่วยงานเพื่อส่งเสริม ให้โอกาส เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้รับการศึกษาในระดับปวช.ปวส.เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการทำงานทั้งภายในเครือซีพีและนอกเครือฯ

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯมีประสบการณ์ องค์ความรู้และเครือข่ายในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวช.ปวส.สายวิชาชีพด้านต่างๆกว่า16ปีและเป็นที่ยอมรับจากแวดวงการศึกษาระดับวิชาชีพว่าเป็นต้นแบบด้านอาชีวะในยุค4.0 ผลิตคนที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ทักษะในการปฏิบัติงาน ขณะที่มูลนิธิฯมีกิจกรรม โครงการด้านเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ซึ่งหากมีการผนึกกำลังกันเพื่อวางแผนพัฒนาเด็ก เยาวชนที่ขาดโอกาสให้มีการศึกษา การฝึกฝนการทำงานก็จะเป็นการสร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดีต่อไป

จากนั้นทีมงานมูลนิธิฯได้เดินทางไปประชุมหารือกับคณบดีคณะต่างๆของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดยอาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาการจัดการบริการและท่องเที่ยว และศูนย์เครือข่ายเกษตรกรถึงแนวทาง ความเป็นได้ในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรที่ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดตัวอย่างการทำเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรและศูนย์เรียนรู้เกษตรสมัยใหม่

ตลอดจนการเป็นศูนย์สาธิตอาชีพทันสมัยควบคู่กับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเกษตรทันสมัย เพื่อให้นักเรียนทุนฯของมูลนิธิฯ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้ ศึกษา อบรมและท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ของศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ได้แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรที่ทันสมัย ยั่งยืน โดยจะมีการประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือต่อไป