โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ความเป็นมา
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนมาดำเนินการ เพื่อสร้างเสริมโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนในชนบท ผ่านกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และนำผลผลิตไข่ไก่มาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและจำหน่ายภายในชุมชน

วัตถุประสงค์
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ไม่เพียงแต่ต้องการผลผลิตไข่ไก่ให้เด็กๆ ได้รับประทาน ตลอดช่วงเวลาเปิดเทอมเท่านั้น แต่ยังต้องการให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการเพื่อให้แต่ละโรงเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564  รวม 860 แห่ง ทั่วประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ-228 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-339 แห่ง ภาคกลาง-137 แห่ง ภาคตะวันออก-52 แห่ง  และภาคใต้-104 แห่ง มีภาคีเครือข่ายร่วมเจตนารมณ์สนับสนุนโครงการฯ เช่น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce -Bangkok) และ บมจ.สยามแม็คโคร มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในทุกภูมิภาค เนื่องจากเด็กนักเรียนและเยาวชนมีปัญหาทุพโภชนาการเกินเกณฑ์ โดยสนับสนุนทุนก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยง โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ และงบประมาณ ทำหน้าที่คัดเลือกโรงเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิชาการ การเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรง และติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยง ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ทำให้ทุพโภชนาของนักเรียนในโรงเรียนสมาชิกโครงการฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีกองทุนหมุนเวียนจากโครงการฯ เฉลี่ยกองทุนละ 30,000 บาท ทำให้เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เด็กนักเรียนมากกว่า 155,600 คนได้รับสารอาหารโปรตีนจากไข่ไก่อย่างน้อย 120 ฟอง/คน/ปีการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการฯ ซึ่งสามารถประยุกต์กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่สู่การเรียนการสอน ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน รวมทั้งผลผลิตจากโครงการฯ เอื้อประโยชน์ต่อ 970 ชุมชน สามารถเข้าถึงไข่ไก่สด ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม มากไปกว่านั้นคือ การเลี้ยงไก่ไข่ยังเป็นอาชีพทางเลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง