ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร​ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนำนักเรียนทุนฯศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร​ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ ได้นำคณะนักเรียนทุนฯ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษา เรียนรู้แนวพระราชดำริฯ การศึกษาดูงานศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน และศึกษาดูงานพื้นที่โครงการพิเศษ 5 ไร่

เพื่อให้นักเรียนทุนฯนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาภูมิลำ​เนา เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น​ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่​ และต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาให้กับตนเองและภูมิลำเนาได้ต่อไปตามเป้าหมายของมูลนิธิฯในการสร้าง คนดี พลเมืองดี อาชีพดี

Cr:ศูนย์พัฒนาอาชีพเยาวชนเกษตร