มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ จ.เพชรบุรี จัด อบรมและสนับสนุน แนวทางตลาดนำอาชีพ น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดย นายภัทรภูมิ รอดพงษ์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ จ.เพชรบุรี อบรมและสนับสนุน ปัจจัยการผลิต แนวทางตลาดนำอาชีพตาม,สร้างความภูมิใจที่เราอยู่บ้านนอกสามารถทำเงินอย่างเพิ่มมูลค่า,ความโชคดีที่เราอยู่ป่าละอู-ป่าเด็ง โดยมีแนวทางดังนี้

1.แนวทางการเลี้ยงไก่ชนเงินหมื่น -เงินแสน เพื่อขายสายพันธุ์
2.การปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อย่างถูกต้อง
3.การทำปุ๋ยหมักแห้ง 60วัน จากเศษพืช4ส่วน:ปุ๋ยมูลสัตว์1 ในสวนทุเรียน
4.การปลูกพืชผักไว้กิน เหลือขาย ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
5.แนวทางสร้างผู้นำอาชีพการปลูกทุเรียนหมอนทองบ้านป่าเด็ง,สร้าง story ตำนานถึงปัจจุบัน