มูลนิธิฯ เผย มาตรการในช่วงวิกฤตโควิด-19 สำหรับนักเรียนทุนฯ ภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

สำหรับนักเรียนทุนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่อาศัยร่วมกันอยู่หอภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จำนวน 54 คน ก็ได้มีมาตรการที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1. ห้ามออกข้างนอกหอพักโดยไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นจะต้องขออนุญาติก่อนทุกครั้งที่ออกข้างนอก และเมื่อกลับมาต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอร์ทุกครั้ง

2. เว้นระยะห่างระหว่างกันตลอดเวลา ในแต่ละวันเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน อาทิ นั่งเรียนออนไลน์ การทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องเคร่งครัดในมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกัน ภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มีเยาวชนหลายคนอยู่ร่วมกัน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ ปลอดภัยจากละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลาย

4. งดเล่นกันที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน เด็กๆเยาวชน โดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักชอบเล่นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน ซึ่งอาจจำให้ติดเชื้อได้ง่าย

5. ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือภาชนะส่วนตัว ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ และแยกของส่วนตัวกับของเพื่อน ไม่ใช้ของร่วมกัน

6. เมื่อมีอาการไข้ ให้รีบแจ้งพี่เลี้ยง หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ จะต้องแจ้งพี่เลี้ยงทันที และทำการแยกตัวหรือกักตัวออกจากผู้อื่น เพื่อเฝ้าดูสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยควบคุมสถานการณ์ให้สามารถกลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววัน

######