โรงเรียนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันปรับตัวสู้โควิดนำผลผลิตไข่ขายชุมชน

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทำให้ทุกโรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนมานานกว่า2เดือนแต่ไข่ไก่ที่ออกมาจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทไม่ได้หยุดหรือปิดภาคเรียนกิจกรรมต่างๆยังคงดำเนินไปตามปกติ

ทางโรงเรียนจึงมีแหล่งโปรตีนที่สดใหม่ป้อนให้กับชุมชนรอบๆข้างได้มีไข่ไก่ไว้บริโภคภายในครัวเรือน

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหารโรงเรียน คุณครูที่ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนนักเรียน และท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ใส่ใจและดูแลโครงการฯมาโดยตลอด
(#)โปรตีนสดใหม่จากจุดเล็กที่กระจายสู่ชุมชน

3

โดยสกุล โพธิ์ดี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท