โรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน นำผลผลิตไข่ไก่จำหน่ายชุมชนต่อยอดกองทุนโครงการ

ภายหลังสถานศึกษาปิดภาคเรียน จากที่นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์แล้ว ทำให้ไข่ไก่จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและผู้ร่วมสนับสนุนอาทิซีพีเอฟ แม็คโคร หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพให้การส่งเสริมมีผลผลิตเหลือจากการเลี้ยง

โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงนำผลผลิตไข่ไก่ที่ครูและนักเรียนร่วมกันเลี้ยงนำออกมาจำหน่ายต่อชุมชนรอบๆโรงเรียนเพื่อนำรายได้ไว้ใช้เป็นทุนต่อยอดโครงการฯเพื่อความยั่งยืนของโครงการฯ และเด็กๆในโครงการฯยังได้เรียนรู้ ฝึกทักษะด้านการขาย

โดย สกุล โพธิ์ดี
#cprldf