มูลนิธิโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสมทบทุนฝึกอบรมฝึก วิชาชีพด้านการบริบาล ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เพื่อสร้าง “คุณค่าทางสังคม” ให้โอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง เป็นนักบริบาลที่มีส่วนรองรับต่อการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนฝึกอบรมด้านการบริบาลในการดูแลผู้สูงอายุ แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในการศึกษาต่อ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความสนใจงานด้านการบริบาลให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ มีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการการศึกษาและเข้าสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง จากการให้ความรู้ และทักษะและมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง และมีทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพด้านการบริบาล โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ รวม 64 คน โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ไปทำงานดูแลสูงอายุในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวได้รวมทั้งเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ บางแบ่งปันโอกาสให้กับเยาวชนยากไร้ ตามนโยบายที่ปลูกฝังและส่งเสริมให้คนซีพีมีจิตสาธารณะ โดยเปิด “กองทุนสองสร้าง” มาจากสร้างโอกาสให้กับ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1) เยาวชนที่ขาดโอกาส ขาดทุนทรัพย์ ได้เรียนต่อ เพื่อมีอาชีพและรายได้มั่นคง

2) ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลเหมาะสม รองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน งานด้านการบริบาลจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก ที่เปิดโอกาสทั้งทางด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพงานด้านการบริบาลให้เด็กและเยาวชน หรือผู้ที่ขาดโอกาส คุณอภัยชนม์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้บริหาร และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคทุนทรัพย์ ได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) เลขที่บัญชี 133-0-94012-1

โดยมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการบริจาค ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป (สามารถนำไปสดหย่อนภาษีได้) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน สามารถส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ (โปรดระบุ : เพื่อโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล) ได้ที่อีเมล์ : Nongyow@cpf.co.th หรือ Rungsinee.t@cpf.co.th

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โทร. 0-2766-7342/ 0-2766-7337 คุณนงเยาว์ มิตรชาวไทย และคุณรังสินี ทองระย้า

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ : >>> คลิก <<<

######