มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เข้าตรวจเยี่ยม และมอบเงินค่าครองชีพแก่ผู้สูงอายุในโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล ประจำเดือนกันยายน

สำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีเป็นประจำทุกเดือน ภายใต้โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล โดยมีการทำงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับเดือนกันยายน คุณอณุสรณ์ ศรีแสน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมมอบ พร้อมทั้งมอบค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาท และมอบของยังชีพผู้สูงอายุในโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนอกเหนือจากภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สูงอายุในโครงการบางรายมีปัญหาด้านสุขภาพ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งค่าครองชีพของโครงการฯ สามารถนำไปช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าอุปโภคบริโภค ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อาทิ คุณสุนันท์ พรเจริญ เลขานุการ นายกฯ อบต.บ้านผึ้ง คุณจันทิมา ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.นาถ่อน คุณสมศักดิ์ อุพร นายก อบต.แสนพัน คุณลำชัย บัวชุม ผช.จนท.พัฒนาชุมชน อบต.โคกหินแฮ่ คุณเจริญ หงษ์ไชย ผู้ใหญ่บ้าน ว่าที่ ร.ต.ธัชพล ท้าวนาง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทต.น้ำก่ำ

ภาพ: คุณ อณุสรณ์ ศรีแสน
เรื่อง:คุณธนกฤต บรรเทิงสุข