หนึ่งความภาคภูมิใจ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จากนักเรียนทุนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำหรับความสำเร็จของ 1 นักเรียนทุน ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ที่น้อมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ขาดโอกาสในการศึกษาหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร

โดยเมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรธรณ์ เหลืองมณี นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และเป็นนักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ 13 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำเสนอความรู้ความสามารถหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทำให้สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนมูลนิธิฯ โดยปัจจุบัน ได้เข้ารับการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“หลังจากได้รับรางวัล อย่างแรกก็รู้สึกดีใจ ที่สามารถนำเสนอผลงานที่เป็นศักยภาพของเรา ที่ได้แข่งขันกับเพื่อนคนอื่นๆ แล้วได้รับรางวัลมา ก็เป็นความภาคภูมิใจในตนเอง และดีใจที่โรงเรียนและมูลนิธิฯ ได้ให้โอกาสทำกิจกรรมต่างๆ เลยทำให้มีผลงานเป็นของตนเอง”

“สำหรับการได้มาเป็นนักเรียนทุนในโครงการของมูลนิธิฯ ทำให้รู้สึกภูมิใจและขอบคุณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมีโอกาส ตั้งแต่ขึ้นม.1 และได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่หอ ได้รับการปลูกฝังในหลายๆเรื่อง พร้อมกับสอนทักษะการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด และอบรมความคิด ทำให้โตขึ้นเป็นคนที่ดี มีอนาคตที่ดี พอถึงจุดหนึ่งที่นำสิ่งต่างๆที่มูลนิธิฯมอบให้มาใช้ ก็ทำให้เป็นผลดีกับตัวเองจริงๆ เช่น รางวัลนักเรียนพระราชทาน ก็เป็นอีกหนึ่งในผลงานที่มาจากการปลูกฝังของมูลนิธิฯ และยังทำให้มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ”

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา เพื่อนนักเรียน คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการช่วยเหลือและผลักดันให้น้องนักเรียนทุนฯ ประสบความสำเร็จได้

######