มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ปรับรูปแบบเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปการะแบบ New Normal ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตามความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู ตลอดจนพัฒนาการของน้องๆ ในโครงการฯ

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปการะในโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกเดือน โดยปกติจะเป็นการเข้าไปเยี่ยมเยียนครอบครัว รวมถึงน้อง ๆที่บ้าน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย และมูลนิธิฯ ก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการเยี่ยมครอบครัว โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้สามารถได้พูดคุยกับครอบครัวอุปการะและน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด ตามรูปแบบ New Normal รองรับสถานการณ์ช่วงวิกฤติโรคระบาด

คุณธิดา สำราญใจ ผู้บริหารโครงการครอบครัวอุปการะ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า ภารกิจการเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการทำงานของโครงการฯ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยในช่วงปกติจะเป็นการออกเยี่ยมบ้าน ทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู และความก้าวหน้าพัฒนาการของน้อง ๆ แต่ละคนในโครงการฯ โดยมีเป้าหมายคือ ครอบครัวจะต้องเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมชุมชน ที่เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตที่ดีงาม ซึ่งในครั้งนี้ปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยต่างๆของภาครัฐในสถานการณ์โควิด-19 โดยการพูดคุยส่วนใหญ่เป็นการสอบถามเรื่องของการเรียนของน้อง ๆ ในช่วงนี้ และสอบถามถึงปัญหาหรือความกังวลใจในเรื่องต่างๆ

ทั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นการเยี่ยมบ้านผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากเด็กและครอบครัวเป็นอย่างดี และสามารถพูดคุยในเรื่องต่างๆได้อย่างราบรื่น ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

######