มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แก่เยาวชนในมูลนิธิดวงประทีป ศูนย์กาญจนบุรี

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนมาดำเนินการ เพื่อสร้างเสริมโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนในชนบท ผ่านกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และนำผลผลิตไข่ไก่ มาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและจำหน่ายภายในชุมชน

นอกจากมีโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมโครงการแล้ว มูลนิธิดวงประทีป ศูนย์กาญจนบุรี หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมอุปกรณ์กรงตับ รางอาหาร พันธุ์ไก่ไข่ 300 ตัว ตลอดจนการให้องค์ความรู้/เทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่

สำหรับผลผลิตไข่ไก่ ได้นำมาปรุงอาหารให้เด็กๆได้ทานในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 5 ฟอง/คน/สัปดาห์ ซึ่งทำให้เด็กๆ มีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน

นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เด็กๆ ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ จึงทำให้เกิดกิจกรรมต่อยอดโดยการนำไข่ไก่มาแปรรูปทำเบเกอรี่ เช่น เค้กวันเกิด ขนมปัง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และยังได้นำไข่ไก่แบ่งขายให้กับชุมชนใกล้เคียง ให้ได้บริโภคไข่สดในราคาที่เหมาะสม รายได้เก็บเข้ากองทุนโครงการฯ เป็นทุนหมุนเวียนเลี้ยงไก่ไข่ ในรุ่นต่อๆ ไป

สำหรับมูลนิธิดวงประทีปฯ ศูนย์กาญจนบุรี มีเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแล จำนวน 50 คน โดยพักค้างประจำ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 390 ไร่ โดยแบ่งเป็น สวนเกษตรผสมผสาน 240 ไร่ อาทิ สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ แปลงผัก สวนหย่อม การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ อาคารที่พักและบ่อน้ำ 100 ไร่ และป่าอนุรักษ์ จำนวน 50 ไร่

นายภัทรภูมิ รอดพงษ์ รายงาน

######