มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่น 6 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่น 6 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 10 คน เป็นเยาวชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งมีความสนใจในอาชีพดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 6 โดยปรับรูปแบบการอบรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 (Social Distancing)  ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี 300 ชั่วโมง ผ่านระบบ Google Meet ของโรงเรียน และฝึกปฏิบัติ 120 ชั่วโมง

ซึ่งครอบคลุมเรื่อง (1) หลักการดูแลผู้สูงอายุ (2) จิตวิทยาผู้สูงอายุ (3) กิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ (4) อาหารของผู้สูงอายุ (5) การทำความสะอาดเก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและบริเวณบ้าน (6) การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (7) บทบาทและจรรยาบรรณของผู้แลผู้สูงอายุ    (8) สุขศึกษา (9) กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ และ (10) การฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ โดยมี ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล กล่าวให้โอวาท และดำเนินการสอน  ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาลเป็นหนึ่งในโครงการหลักในแผนงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดำเนินการ ซึ่งได้มีส่วนสร้างโอกาส และส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วกว่า 40 คน

โดยรังสินี ทองระย้า