โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย มูลนิธิฯ เดินหน้าสำรวจโรงเรียนร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนปีที่ 26

เมื่อวันที่ 14-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดย คุณอิทธิพล ขุนศรี พร้อมด้วยคุณสกุล โพธิ์ดี และ คุณธนกฤต บรรเทิงสุข ได้ออกสำรวจโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมีทีมสัตวบาลของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ หน่วยงานร่วมสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มไก่ไข่ ร่วมการสำรวจ โดยมีคุณสมภพ เมฆดำ สัตวบาลพื้นที่กาญจนบุรี ร่วมสำรวจโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 3 กาญจนบุรี และ กก.ตชด.ที่ 13 กาญจนบุรี 4 โรงเรียน

คุณธีรวัชร สุนทราวิฑูร สัตวบาลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมสำรวจโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 – 1 โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 3 – 2 โรงเรียน เขต 1 – 1 โรงเรียน และ สพป.พะเยา เขต 1 – 1 โรงเรียน
คุณภูวดล นันทยา สัตวบาลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมสำรวจโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 – 1 โรงเรียน กก.ตชด.ที่ 31 อุตรดิตถ์ 1 โรงเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 – 1 โรงเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 – 1 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท

ทีมงานของมูลนิธิฯ และ ซีพีเอฟ จะร่วมกันสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน ทั้งคณะกรรมการโรงเรียน คณะผู้บริหาร บุคลากร สถานที่เตรียมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สถานที่ตั้งโรงเรียน ชุมชนโดยรอบ ระยะทางจากโรงเรียนไปยังจุดรับอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ ในรอบปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนโดยซีพีเอฟ จำนวน 25 โรงเรียน และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ หรือ JCC-B อีก 5 โรงเรียน

โดย : ธนกฤต บรรเทิงสุข สำนักประสานกิจการสัมพันธ์ เครือฯ