มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดร้านค้าชุมชนสู่อีคอมเมิร์ช สู่ยุค 4.0 โดยมีทรู แม็คโครร่วมสนับสนุน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณสุรศักดิ์ อักษรกุล เป็นประธานเปิดประชุมและมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานด้านการตลาด และผู้อำนวยการกลุ่มงานด้านสินค้า OTOP ร่วมหารือกับทีมงานดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซึ่งได้มอบหมายทีมงานจาก TRUE DIGITAL ร่วมประชุม ประกอบด้วย 1.คุณ กิตตินันท์ ชอบธรรมโปรแกรมเมอร์ 2.คุณรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล GM Head of Commercial ,EGG Digital/Ascend Commrece Digital Group  3.คุณณัฐชุณีภัค สิงห์วงษ์ Senior Account Excecutive , EGG Digital/Ascend Commerce Digital Group 4.คุณวิจิตรฤดี วาสนาภัทร Head of Accquisition -Ascend Commerce /Ascend Commerce Digital Group และทีมงานจากบมจ.สยามแมคโคร คุณทศพร ธนโชคจินดา และ คุณวีระชัย พลสันต์ จากโครงการมิตรแท้โชว์ห่วย รวมทั้งมูลนิธิฯ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ และคุณโสภิสา ศิริรัตน์ผู้จัดการสำนักติดตามและรายงาน เข้าร่วมหารือ ที่ห้องประชุม 3001 อาคารศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

โดยการหารือครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก ภายใต้โครงการความร่วมมือ นับแต่ปี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กว่า20,000 กลุ่มและต่อยอดมาเป็นศูนย์สาธิตการตลาด กว่า 700 แห่งที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทั่วประเทศ แต่ยังขาดทักษะด้านการจัดการร้านค้าปลีก มูลนิธิฯจึงร่วมกับ สยามแมคโคร ให้ความรู้ด้าน 8 หัวใจค้าปลีก และคัดเลือกร้านค้า10 แห่งที่มีศักยภาพ นำร่องเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงร้าน ตามแนวทางของ 8 หัวใจค้าปลีก ในช่วง2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 20%

และเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ สำนักนวตกรรมของทรู เพื่อยกระดับ ร้านค้าไปสู่ อีคอมเมิร์ช

ในปี 2564 ได้มีการหารือร่วมกันเพิ่มเติมเพื่อ ยกระดับให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น และ กว้างขวางมากขึ้น เพราะกรมการพัฒนาชุมชนไม่ได้มีแค่เรื่องร้านค้าสาธิต แต่ยังมีเรื่องกลุ่มอาชีพ มีเรื่องตลาด กว่า 6,000 แห่งมีเรื่องสินค้า OTOP กว่า 200,000 รายการ แต่ยังขาดความรู้ทักษะด้านการจัดการ และต้องการยกระดับไปสู่ 4.0 หรือ อีคอมเมิร์ชจึงได้มีการหารือเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการ จากนี้ไปจนถึงปี2565

สำหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนงานแก้ไขปัญหาความยากจน ของมูลนิธิฯในโครงการพัฒนาตลาดร้านค้าชุมชนสู่อีคอมเมิร์ช มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนายกระดับเกษตรกร จากการเก่งในเรื่องการผลิตมาเป็น ค้าขายเป็น เข้าใจเรื่องการตลาดและพัฒนาไปสู่อีคอมเมิร์ช ต่อไป

Cr:สุปรี เบ้าสิงห์สวย