มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดบ้านปลาหมายเลข 10 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ มุ่งพัฒนา “ทะเลสาบสงขลายั่งยืน”

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เปิดบ้านปลาหมายเลข 10 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ ในโครงการพัฒนาอาชีพตามดำริ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แผนงานพัฒนา “ทะเลสาบสงขลายั่งยืน” โดยมี คุณปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณอานนท์ ขำแก้ว ผู้จัดการฝ่าย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา และชุมชน รวมกว่า 100 คน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ท่าน้ำวัดป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภายในกิจกรรมดังกล่าวฯ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนร่วมใจกันเปิดบ้านปลาหมายเลข 10 เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว พันธุ์กุ้งกุลาดำ 100,000 ตัว พันธุ์ปลาขี้ตัง จำนวน 10,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร จำนวนรวม 500 ต้น พร้อมทั้งยังสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เห็นถึงความสำคัญ และเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาชีพตามดำริ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แผนงานพัฒนา “ทะเลสาบสงขลายั่งยืน” ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือเป็นทะเลสาบสำคัญของประเทศไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรวมยาวครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.พัทลุง และจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงมีสัตว์สงวน และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หลากหลายชนิด อาทิ โลมาอิรวดี เต่ากระอาน กระเบนบัว นกฟินฟุต นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งอาชีพและแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนโดยรอบ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประมงของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืน