มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกภาครัฐ-ชุมชน เดินหน้าปลูกต้นไม้ สร้างป่าต้นน้ำและป่าชุมชน ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กค. 2566

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ อำเภออมก๋อย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง มูลนิธิรักษ์ไทย โรงเรียนและชุมชน กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม “ปลูกรักษาทรัพยากร” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย ร่วมเป็นประธานในพิธี เเละคุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่สำคัญ ณ แปลงปกปักพันธุกรรมพืช บ้านดอย(ยางใต้) ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีการปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นนางพญาเสือโคร่ง ต้นสัก ต้นมะค่า และต้นเหลืองอินเดีย จำนวนรวม 1,230 ต้น ในพื้นที่แปลงปกปักพันธุกรรมพืช บ้านดอย(ยางใต้) ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และริมถนนเป็นระยะทางกว่า 400 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างทัศนียภาพที่สวยงามริมทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำความดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ ยังสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน เด็กและเยาวชน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ไม่ทำลายป่า และดำรงชีพด้วยการพึ่งพิงป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงขับเคลื่อนโครงการ “อมก๋อย โมเดล” สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว 10,000 ไร่ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนต่อไป