“พี่แตน นาฏยา” กับอาชีพนักบริบาล ที่ภาคภูมิใจ จากโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพนักบริบาล ในการดูแลผู้สูงอายุได้อยากเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รองรับที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

คุณนาฏยา อายุวงษ์ หรือ คุณแตน เป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ผ่านการอบรมจากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้จบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นมาตรฐานรับรองผู้เข้าอบรมให้พร้อมต่อการเป็นผู้ให้บริการต่อไป

#ซีพีเอฟ #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #ซีพีร้อยเรียงความดี #โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล #นักบริบาล #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงอายุ