มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อัพเดตความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในปีงบประมาณ 2564/2565

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ติดตามความคืบหน้าของสถานศึกษาโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) จากการที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณใหม่ 2564/2565 เพื่อร่วมอธิบายและทำความเข้าใจโครงการฯ อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยสร้างความเข้าใจว่าชุมชนจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างในโครงการนี้ โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ขอขอบคุณทางทีมมูลนิธิฯ ที่ได้ลงพื้นที่และให้โอกาสโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 จังหวัดเลย โดยเป้าหมายของโรงเรียน คือ พัฒนากลุ่มเยาวชนเกษตรให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ก่อนนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนต่อไป พร้อมกันนี้ ยังร่วมกับซีพีเอฟ ในการจ้างงานผู้พิการ จำนวน 2 คน เพื่อสร้างอาชีพในการทำงานภายในโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 อีกด้วย

สำหรับในปี 2564 นี้ เครือซีพีได้ดำเนินกิจการครบ 100 ปี โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ภายใต้มูลนิธิฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร้อยเรียงความดี ทำความดีเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ภาพ/เขียน: ธนกฤต บรรเทิงสุข

######