มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัย ใน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย ภายใต้โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล หวังส่งเสริมให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัย จากการดำเนินงานของโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล ในตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในชุมชน โดยสร้างขึ้นจากเงินรางวัลที่ได้รับจากการเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลดีเด่น เป็นอาคารที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุตามโครงการตำบลต้นแบบในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุหัวง้ม ที่เปิดให้บริการในการรับดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในเวลากลางวัน กรณีที่ผู้ดูแลมีความจำเป็นติดภารกิจระหว่างวัน สามารถนำผู้สูงอายุมาฝากไว้และมารับกลับเมื่อเสร็จภารกิจ

คุณดาเรศ สุทธิรักษ์ ผู้บริหารโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนผู้สูงวัยและโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า สำหรับมูลนิธิฯ ได้เข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 170,000 บาท แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัยดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเป็นพื้นที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ การอบรม การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และยังสามารถใช้เป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย ในการสอนทำลูกประคบ นอกจากนี้ ยังมีการสอนทักษะการประกอบอาชีพ เช่น การปลูกผักปลอดสาร โดยปัจจุบันมีแปลงผักทั้งหมด 6 แปลงบนพื้นที่รอบศูนย์ฯ และเป็นจุดศูนย์กลาง ในการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เช่น กลุ่มสานตระกร้า และอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ( care giver)

จากการที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัย เพื่อป้องกันการเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือติดบ้าน และการสร้างอาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่มีธรรมภิบาลอีกด้วย เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีท่านพระครูสุจิณกัลยาณธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นโท ได้สนับสนุนชุดเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ ที่ติดเตียง และเปิดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมวัด และศูนย์ฯ ที่มีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความต้องการชุดเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยสามารถบริจาคเงินเพื่อซื้อชุดดังกล่าวได้อีกด้วย

######