มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับหน่วยงาน รับสมัครคัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 6-7

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล หนึ่งในโครงการด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ดำเนินการโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ หน่วยงานร่วมเจตนารมย์เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 6-7 ตลอดเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไปเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการบริบาลแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีอาชีพที่มั่นคง

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริบาล ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ให้คำแนะนำเชิงวิชาการ เพื่อสร้างนักบริบาลที่มีความรู้ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมคัดเลือกเยาวชน พร้อมสนับสนุนทุนฝึกอบรมตลอดหลักสูตร และติดตามดูแลผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ดำเนินโครงการมาแล้ว 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 42 คน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้นำความรู้และประสบการณ์ไปทำงานดูแลสูงอายุในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนหนึ่ง เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย