มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมประชุมความร่วมมือ หวังสร้างครอบครัวทางเลือกให้กับเด็กไร้ที่พึ่งพิงในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Alternative Care Thailand; ATC

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วย Step Ahead ได้เข้าร่วมในการประชุมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ Alternative Care Thailand (ACT) กับการใช้เวลาสองวันเต็มในการ ZOOM กับผู้สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้จาก 12 องค์กร

คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือในการทำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมูลนิธิฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กไร้ที่พึ่งพิง ภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมนับแต่ปี 2545 โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สหทัยมูลนิธิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น Care for children Step Ahead SOS Child line มูลนิธิวันสกาย

ทั้งนี้ มีแผนยกระดับงานให้กว้างขึ้น ภายใต้ชื่อ Alternative Care Thailand; ATC มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเห็นเด็กทุกคนในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างปลอดภัยและเลี้ยงดูโดยครอบครัวเพื่อสร้างครอบครัวทางเลือกให้กับเด็กไร้ที่พึ่งพิงในประเทศไทย และร่วมกันในการพัฒนาหลักการทำงานและประสานกันต่อไป

ภาพ:คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย
เขียน: ธนกฤต บรรเทิงสุข

######