มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อัพเดตความคืบหน้า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ฝั่งภาคอีสาน เตรียมพร้อมเลี้ยงไก่รุ่นใหม่ รับเปิดเทอม

สำหรับการเจริญเติบโตของเด็กในวัยเรียน “โภชนาการอาหาร” จึงเป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตทั้งร่างกายและการพัฒนาการทางสมอง ดังนั้น มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564 รวม 880 แห่งทั่วประเทศ ทั้งการขยายผลโรงเรียนใหม่ในแต่ละปี และการติดตามการดำนินโครงการของโรงเรียนเดิมที่เข้าโครงการแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลและสนับสนุนงบประประมาณในการปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ และ เปลี่ยนชุดอุปกรณ์การเลี้ยงให้ใหม่

โดยในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ในภาคอีสาน 10 โรงเรียน เช่น โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 จังหวัดเลย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 5 จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านกุงศรี จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านคำบอน จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จังหวัดสุรินทร์

สำหรับโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สังกัด สพป.เลย 2 มีนายประนอม ศรีโยธา เป็นผู้อำนวยการ โดยโรงเรียนมีบุคลากรทั้งหมด 20 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันนักเรียน 247 คน โดยโรงเรียนร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่มาแล้ว 7 รุ่น

ตั้งแต่ปี 2546 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือน และชุดอุปกรณ์การเลี้ยงใหม่ เนื่องจากสภาพโรงเรือนเดิม-อุปกรณ์การเลี้ยงชำรุด โดยโรงเรียนดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำไก่ไข่เข้าเลี้ยงเพื่อรองรับการเปิดเทอม ในภาคเรียนใหม่ เมื่อ 16 ตุลาคม ที่ผ่าน

คุณอิทธิพล บุตรดีศักดิ์ อาจารย์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สังกัด สพป.เลย 2 กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการจัดกลุ่มนักเรียนที่สนใจร่วมเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเด็กๆ ต้องรับผิดชอบ การให้อาหาร การเก็บไข่ไก่ การจดบันทึก การนำไข่ไก่ ส่งโรงครัวโรงเรียน และการนำไข่ไก่จำหน่ายภายในชุมชน เพื่อเป็นการฝึกให้ น้องๆ เรียนรู้ต้นทุนและการค้าขาย รวมถึงปลูกจิตสำนึกการเสียสละที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบโครงการ โดยมีอาจารย์ช่วยควบคุม นอกจากนี้น้องๆ ที่มาเลี้ยงไก่ไข่ ทางโรงเรียน ยังมอบไก่ไข่ให้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อ นำกลับไปที่บ้าน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ที่ถึงแม้จะเพียงเล็กน้อย ซึ่งการบริหารจัดการโครงการฯ ในแต่ละโรงเรียนจะมีความคล้ายๆกัน

นอกจากนี้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิฯ ช่วยสนับสนุนพนักงานบริษัทในโครงการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 จำนวน 2 คน เข้ามาช่วยงานภายในโรงเรียน รวมถึงงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่ โดยซีพีเอฟ เป็นผู้จ่ายค่าแรง ตั้งแต่ปี 2561 โดยปัจจุบัน มูลนิธิฯ และ ซีพีเอฟ ยังติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณภาพจาก อ.อิทธิพล บุตรดีศักดิ์ และอาจารย์โรงเรียนในโครงการทุกท่าน

โดยพี่ป้อม พฤหัส