มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สานต่อโครงการฟาร์มกระบือทันสมัย (BMF) มุ่งให้สัตวบาลคัดเลือกเกษตรกร พัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ ตามแนวโครงการพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

ในขณะที่หลายคนทำงานกันที่บ้านด้วยสภาวะโรคระบาดโควิด-19 แต่เหล่าทีมสัตวบาล ภายใต้โครงการฟาร์มกระบือทันสมัย (Buffalo Modern Farm) หรือ BMF ก็ไม่หยุดพัก เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์โคและกระบือไทยให้กับเกษตรกรในโครงการการ BMF ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจตรวจพื้นที่ เตรียมขยายเครือข่ายสร้างฟาร์มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้ยั่งยืน คนและสัตว์จึงต้องเร่งทำเร่งออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ตามมาตรการต่างๆในช่วงวิกฤติโรคระบาดดังกล่าว

แต่สำหรับคุณอณุสรณ์ ศรีแสน ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตวบาลโครงการ BMF ก็ยังคงเดินหน้าตรวจเยี่ยมและปฏิบัติภารกิจในการออกคัดเลือก และหาเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการ BMF พัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์

โดยโครงการ BMF จะเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงกระบืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการเลี้ยงดู การป้องกันโรค และการอนุรักษ์สายพันธุ์โคกระบือของไทย อีกทั้งยังพัฒนาการทำฟาร์มเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริม ใช้ดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าและเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีรายได้เสริมจากการขายมูลสัตว์ ขายหญ้าที่เหลือจากให้สัตว์ในฟาร์มกินให้กับเกษตรกรในเขตรอบๆฟาร์ม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ฟาร์มตนเอง และยังมีการทำเกษตรผสมผสานตามแนวโครงการพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

ภาพ: คุณ อณุสรณ์ ศรีแสนทีม BMF
เรื่อง ธนกฤต บรรเทิงสุข