มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล เตรียมความพร้อม สู่การอบรมภาคการปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล เตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 เข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล โดยจะทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Swab หรือแบบแหย่จมูกของผู้เข้าอบรมทั้ง 13 คน พร้อมเก็บตัวเป็นเวลา 7 วัน ก่อนเริ่มเข้าพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานสถานที่จริง

สำหรับช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เยาวชนในโครงการฯ ทั้ง 13 คน จะได้รับการอบรมภาคปฏิบัติ โดยเลือกเข้าฝึกปฏิบัติในเครือข่ายของดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮมตามสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาปิ่นเกล้า สาขาพระราม 2 และสาขาเจริญนคร 40 โดยมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 220 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการฝึกครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ 16 เรื่อง ได้แก่ (1) การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งการสื่อสารที่เหมาะสม/ทักษะการฟัง (2) อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (3) การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (4) การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (5) การจัดกิจกรรมนันทนาการและการชะลอความเสื่อม

(6) การจัดสภาพแวดล้อม (7) การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (การนวด การอบสมุนไพร) (8) การดูแลส่วนบุคคล (9) การคัดกรองเบื้องต้น (สมองเสื่อม/ภาวะซึมเศร้า/ADL/IADL/ST5/9Q/TGDS) (10) การวัดสัญญาณชีพและการบันทึกอาการ (11) การฟื้นฟูสมรรถภาพและกิจกรรมทางกาย/กายภาพบำบัด

(12) การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน (13) การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (14) การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุระยะท้าย/พินัยกรรมชีวิต (15) การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ และ (16) การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าอบรมทั้ง 13 คน จะได้รับการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ได้รับความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยจะมีการทดสอบและประเมินผลด้านทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนการทดสอบและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวันอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นหนึ่งในโครงการหลักของแผนงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดำเนินการมาแล้ว 7 รุ่น โดยความร่วมมือโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล ถือเป็น รุ่นที่ 8 ของโครงการฯ ซึ่งได้มีส่วนสร้างโอกาส และส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwFV3XuSG-Q6e5H6WHP8a5xgVduNRBuwGwJaEbXwSx0IXTiQ/viewform

Cr. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท /โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล