มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เผยการปรับตัวในช่วงวิกฤติโควิด-19 ของโรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร ส่งไข่ไก่ถึงบ้านนักเรียน สะท้อนความห่วงใยในด้านโภชนาการ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยการปรับตัวสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่อยู่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี มีนักเรียน จำนวน 100 คน และ ครู ตชด. 7 นาย

โดยโรงเรียนดังกล่าวฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และกองทุนเพื่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 14 รุ่น อย่างต่อเนื่อง

นายประเสริฐ บุตรศรี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 โรงเรียนได้ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และติดตามเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นประจำ ในส่วนกิจกรรมโครงการทั้งหมดในโรงเรียน ก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่นักเรียนไม่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียน ทำให้ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กๆ ทั้งในเรื่องของการได้รับการบริโภคไข่ไก่ เนื้อสัตว์ และนม ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆ ต้องได้รับประทานเช่นเดิม เพื่อการเจริญเติบโตให้สมวัย

ดังนั้น โรงเรียนฯจึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น นำผลผลิตไปให้นักเรียนที่บ้าน โดยเฉพาะผลผลิตไข่ไก่จากโครงการฯ ที่นักเรียนจะต้องได้รับประทานไข่ไก่ สัปดาห์ละ 5 ฟอง/คน มอบให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปประกอบอาหารที่บ้านในแต่ละวัน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ และ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ยังสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2560 จำนวน 2 คน คือ นายประเดิม พวงเงิน และ นางสาวจันทิพย์ บั้งทอง มาช่วยงานในโรงเรียน โดยจะทำงานตามศักยภาพของแต่คน และปัจจุบันยังได้รับการสนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนความรู้ในด้านต่างๆ จากมูลนิธิฯ และ ซีพีเอฟ ที่ยังติดตามโครงการ และตรวจเยี่ยมทุกปีอย่างต่อเนื่อง

Cr. นายพฤหัส คันสร