มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเดินหน้ายุทธศาตร์ อมก๋อยโมเดล “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” แผนงานด้านการศึกษา จัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน”

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเดินหน้ายุทธศาสตร์ อมก๋อยโมเดล ดำเนินงานนโยบายแผนงานด้านการศึกษา จัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน” (รอบปฐมฤกษ์) ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธานในพิธี นายกฤษฏากานต์ จี๋มะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะครูอาจารย์ และนักเรียนจากหอพักโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 96 คน

โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน” ครั้งนี้ ทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเล็งเห็นว่า “ความฝันของเด็กไม่ใช่เรื่องล้อเล่น” จึงอยากจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย ให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตลอดจนเสริมสร้างจินตนาการเกิดเป็นแนวทางสร้างฝันในอนาคต การจัดสรรสื่อวีดีทัศน์ประกอบกิจกรรมครั้งนี้ มีเนื้อหาที่ได้นำมาเผยแพร่ ได้แก่ 1) หนังสั้น “สัญญาณจากฟ้า VR009 2) หนังสั้น “เหตุผลทำไมคนไทยถึงรักในหลวง” 3)หนังสั้น “การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” 4) หนังสั้น “ของขวัญจากดิน” 5) คลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจ “พี่ตะวัน” และ 6) คลิปสั้นโอกาสสำหรับคนที่ตั้งใจ “พี่เชนร์”

คุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า “เนื่องจากทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมมาโดยตลอด และจากประสบการณ์ การดำเนินงานที่ผ่านมาของตน ทำให้มองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สูง ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่เปิดโลกทัศน์ทางความคิด จึงเกิดเป็นไอเดียในการอยากนำวีดีทัศน์ที่มีเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนมุมมองทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดัน และแรงกระตุ้นให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อมก๋อยได้จุดประกายความฝันขึ้น จึงเป็นที่มาของกิจกรรมนี้”

หลังจบการฉายวีดีทัศน์ได้มีกระแสและการตอบรับที่ดีจากเด็กและเยาวชน บางคนเริ่มมองเห็นความฝันของตนเอง โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้บอกเล่ากับคุณชุมพลภัทร์ว่า “หนูอยากเป็นหมอ” เพราะอยากช่วยเหลือชาวบ้านเวลาเจ็บไข้ โดยในพื้นที่หมู่บ้านของเธอนั้นมีโรงพยาบาลประจำตำบลที่มีคุณหมอประจำแค่คนเดียว ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรทางการแพทย์ เธอจึงอยากตั้งใจเรียนและมีเป้าหมายในชีวิตที่จะเรียนหมอและกลับมาเป็นหมอที่บ้านเกิด มาเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงอันสำคัญในการดูแลรักษาคนในชุมชนบนพื้นที่สูงของตนเองให้เข้าถึงการรักษามากยิ่งขึ้นในอนาคต

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพียงรอบปฐมฤกษ์ โดยจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน” ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายต่อไปอีกกว่า 20 โรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย แม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถจุดประกาย เติมไฟ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความฝัน สร้างแนวทางและจุดหมายในการเรียนรู้ได้ต่อไปในอนาคต