มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เตรียมพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อฟื้นฟูศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 200 ตัว ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ พื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามหน่วยงานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้การฟื้นฟูศักยภาพคนไร้ที่พึ่งให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่น และไม่เป็นภาระของสังคม ตามโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้รับบริการสู่สังคมภายนอกตามนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

โดยได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการเลี้ยงมาเป็นรุ่นที่ 6 มีสมาชิกผู้ไร้ที่พึ่ง ใช้บริการและอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 50 คน โดยมูลนิธิฯ และบมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่แก่สมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้โครงการฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพเลี้ยงไก่ไข่กับสมาชิกที่สนใจ ทำให้สมาชิกผู้ไร้ที่พึ่งในศูนย์ฯดังกล่าว สามารถกลับคืนสู่สังคม ประกอบอาชีพมีรายได้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีอำนาจหน้าที่ดูแลคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพและคัดกรองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และจัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการและการพัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

โดย ..นายภัทรภูมิ รอดพงษ์