มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เผยความก้าวหน้า “โรงเรียนบ้านแสนสุข” อรัญประเทศกับ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่การเป็น “ครัวของชุมชน”

“โรงเรียนบ้านแสนสุข” ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดแนวชายแดนกัมพูชา และกำลังจะถูกปิด ด้วยสถานะในช่วงปี 2560 ที่มีเด็กนักเรียน 39 คน มีเด็กไทยเพียง 7 คน ที่เหลือเป็นเด็กกัมพูชา และมีครูเพียง 4 คน สภาพอาคาร/สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ถูกทิ้งร้าง และมีพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย ทำให้นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข ที่มารับตำแหน่งในปี 2560 ต้องมารับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้โรงเรียนคงอยู่ด้วยการเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงชุมชน เชิญชวนให้ส่งลูกหลานไปเรียน และลงมือสอนวิชาชีวิตให้กับเด็กด้วยตัวเอง เปลี่ยนโรงเรียนและชุมชนให้กลายเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำทุกอย่างเพื่อให้โรงเรียนไม่ถูกปิด และเป็นมิตรกับชุมชน ทำให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เกษตรพอเพียง พึ่งตนเองได้ โดยการนำโครงการต่างๆ ที่เป็นแหล่งอาหารมั่นคง ช่วยเหลือเด็กๆและชุมชนโดยรอบ ทั้งแปลงผักปลอดสารพิษ แปลงปลูกแก้วมังกร กาแฟอาราบีกา เลี้ยงปลา ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยเฉพาะแหล่งโปรตีนที่สำคัญ คือ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่สามารถช่วยโรงเรียนและชุมชนได้มาก

นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เด็กนักเรียนต้องปิดเทอมยาวกว่าปกติ ทำให้โรงเรียนได้นำผลผลิตจากโครงการต่างๆ แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนวันเว้นวันเพื่อนำไปปรุงอาหาร ทำให้เด็กๆ ไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการ ตลอดจนคนในชุมชนที่ยากไร้ ตกงาน รวมไปถึงเด็กๆ ชายขอบชาวกัมพูชา ก็สามารถมารับอาหารไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ จนโรงเรียนบ้านแสนสุข ได้รับการยอมรับและถูกขนานนามจากคนในชุมชน ให้เป็น “ครัวของชุมชน”

หลังจากที่โรงเรียนได้ดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นครัวของชุมชนที่สามารถช่วยเหลือชุมชนในระแวกใกล้เคียงโดยรอบได้ ทำให้ชุมชนต่างๆเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียน และทำให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเข้ามาเรียนมากขึ้น และโรงเรียนสามารถเปิดสอนต่อไปได้จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแสนสุข ได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยได้รับการสนับสนุน อาทิ ค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนแล้วจำนวน 880 โรงเรียน แล้ว

โดย ..นายธนกฤต บรรเทิงสุข