มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดูงาน”ไร่แสงสกุลรุ่ง”ความสำเร็จในการทำเกษตรผสมผสานที่เมืองกาญจน์ฯ

คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย เป็นตัวแทน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ไปเรียนรู้ดูงานความสำเร็จของไร่แสงสกุลรุ่ง ที่บริหารจัดการโดย เกษตรหญิง “คุณเกศราญาภัทร์ ธนะวัตต์” กับ “คุณกมลวรรณ ลูกสาวที่จบจากคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม ขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่กลับไปช่วยคุณแม่ที่เป็นเกษตรกรพัฒนาการทำเกษตรผสมผสานจนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นเกษตรแบบทันสมัย และขับเคลื่อนเกษตรรายอื่นๆจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรเครือข่าย ไร่แสงสกุลรุ่ง ในต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

แม่ ลูกคู่นี้ได้ช่วยกันพลิกฟื้นการเกษตรจากพืชเชิงเดียวเป็นเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผล ผัก ฯลฯ มีรายได้หลากหลาย กลายเป็นแหล่งเรียนรู้

ไร่ฯแห่งนี้กำลังพัฒนาเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวที่ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทมาเรียนรู้เพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในศูนย์ฝึกอาชีพ เยาวชนเกษตรห้วยทราย จ.เพชรบุรี