มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เตรียมแผนดันโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่เกษตรกร ส่งเสริม 7 อาชีพ 7 รายได้ สู่ความยั่งยืน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เตรียมแผนมุ่งผลักดันโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ขยายผลได้ ในลักษณะกิจกรรมอาชีพ ที่หลากหลายเป็นเกษตรผสมผสานและเศรษกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ใน 2 พื้นที่คือ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น และยังมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามความสนใจและความสมัครใจของเกษตรกร

โดยเมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิฯ ได้เข้าเยื่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของ นายทำนอง บุญปลูก โดยใช้พื้นที่กว่า 16 ไร่ ในพื้นที่บ้านบุโพธิ์ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการทำเกษตร อาทิ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว ทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ บ่อเผาถ่านและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ให้แปลงดังกล่าวฯ กลายเป็นแปลงสาธิตต้นแบบให้แก่เกษตรกรในชุมชน

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวฯ มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าไปสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรได้ดำเนินการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และยกระดับเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคต

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกร โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการและพัฒนาเป็น “ครูต้นแบบอาชีพ” โดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาไปที่การทำเกษตรที่มีอยู่เดิม ส่งเสริมองค์ความรู้ในการทำผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมช่องทางตลาดให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ