มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิพี่น้องมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนการสร้างอาชีพในภูมิลำเนาตนเอง รองรับช่วงวิกฤติโควิด-19 กับโครงการฟาร์มกระบือทันสมัย (BMF)

ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนบางรายย้ายถิ่นกลับฐานบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆ โครงการฟาร์มกระบือทันสมัย (BMF) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ในภูมิลำเนาตนเอง โดยมีทีมงานได้ลงพื้นที่ และเริ่มคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานได้ปฏิบัติตามมาตรการในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด

โดยล่าสุด ได้เข้าตรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ BMF อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อต้อนรับและเตรียมเข้าสู่โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติ โดยโครงการ BMF นอกจากเป็นอีกอาชีพทางเลือกที่ทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามภูมิลำเนาตัวเองแล้ว ยังเป็นการและร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์สายพันธุ์โคกระบือไทย และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนของตนเองอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มกระบือทันสมัย (Buffalo Modern Farm) เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิพี่น้องมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ โดยจะเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยพัฒนาวิธีการเลี้ยงกระบืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการเลี้ยงดู การป้องกันโรค และที่สำคัญยังร่วมอนุรักษ์สายพันธุ์โคกระบือไทย โดยสนับสนุนให้เกษตรกร ทำฟาร์มแบบอาชีพหลัก และเป็นอาชีพเสริม จากรายได้การขายมูลสัตว์ ขายหญ้าที่เหลือให้กับเกษตรกรในเขตรอบๆฟาร์ม เพื่อสร้างรายได้ในการใช้ดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป

ภาพ: คุณ สมพิศ แข็งแรง ทีมงานโครงการ BMF
เรื่อง ธนกฤต บรรเทิงสุข