มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดต้นแบบกิจกรรม “หมู่บ้านปันสุข” ของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆ ของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ที่อยู่ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดย โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และเริ่มเลี้ยงไก่ไข่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณกัลยา อินปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณโยธิน เจ็นจัด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

สำหรับโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบ ที่มีการต่อยอดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิฯ โดยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม “หมู่บ้านปันสุข” ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่ร่วมกับเป็นภาคีเครือข่ายกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน บรรลุตามเป้าหมายของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อรับการประเมิน(online) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา

นางกัลยา อินปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กล่าวว่า ภายในงานหมู่บ้านปันสุข ได้นำเสนอผลงานต่างๆ แก่ท่านผอ.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ซึ่งได้อุดหนุนและนำไปแจก เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเป็นจำนวน 1,000 บาท ทำให้เด็กนักเรียนดีใจและภูมิใจกับผลงานของตนเองจนเกิดรายได้ โดยโรงเรียนได้มีการจำหน่ายไข่ไก่ในแพ็กเกจพร้อมกระกร้าที่สวยงาม

ทั้งนี้ ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ฝากผ่านทางโรงเรียนถึงมูลนิธิฯ ว่า “ขอขอบคุณทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนนี้ เป็นโครงการที่ดีช่วยเสริมสร้างในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด และยังช่วยสนับสนุนให้มีรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วย”

###
ภาพ: นางกัลยา อินปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
เรื่อง ธนกฤต บรรเทิงสุข