มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ ในพื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหน่วยงานคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการฯร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียน,เกษตรกรในพื้นที่และผู้มี่สนใจได้ มาดูแล้ว…ทำได้เลย เป็นงานเกษตรที่เราชอบ เหมาะสมกับพื้นที่เราอยู่ แบ่งเป็น 6ฐาน

1.ความรู้พลังงานทดแทน ได้แก่เตาเศรษฐกิจ,เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้,จักรยานสูบน้ำ,เตาปิ้ง ย่าง
2.การเลี้ยงไก่ไข่ขนาด 40ตัว และการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มมูลค่า(ไก่ชนเชิงลูกผสมสายตราด+ป่าก๋อย)
3.การทำปุ๋ยหมักแห้ง,ปุ๋ยน้ำ,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง,การปลูกผักยกร้าน(ใข้พื้นที่น้อย),การปลูกไม้ดอกแนวตั้ง
4.โรงเพาะเห็ดภูฐาน และเกษตรผสมผสาน
5.การเลี้ยงหมูหลุม,การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ,การเลี้ยงหอยขม,การเลี้ยงปูนา
6.การเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมสายพันธุบอร์+แองโกล์
ใช้ทุนท้องถิ่น ที่มีอยู่ สร้างงาน สร้างเงินให้ได้ แล้วจึงค่อยขยาย